بخش نامه ها
آيين نامه داخلي شوراي مركزي انتشاراتدانلوددانلود

آيين


آيين نامه اعطاي اختيارات در زمينه انتشار كتابهاي علمي در دانشگاه و بخشنامه متممدانلوددانلود

اعطاي اختيارات در زمينه انتشار كتابهاي علمي


آيين نامه تكميلي انتشار و تشويق كتابهاي علمي دانشگاه و بخشنامه متممدانلوددانلود

آيين نامه تكميلي انتشار و تشويق كتابهاي علمي و نمونه قرارداد و متمم بخشنامه آيين نامه مذكور


پرداخت حق الزحمه تاليف و ترجمه و داوريدانلوددانلود


نحوه تخصيص امتياز كتابخانه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و فرم امتياز كتابخانهدانلوددانلود


هماهنگ نمودن نظام توزيع كتابهاي چاپ شده در دانشگاه دانلوددانلود

نظام توزيع كتابهاي چاپ شده


سفارش و خريد مجلات خارجي دانلوددانلود


يكسان سازي ارسال گزارش خريد كتابها و مجلات علمي دانشگاه دانلوددانلود

يكسان سازي ارسال گزارش خريد كتابها و مجلات علمي به همراه فرم الف -ب -پ


استفاده مشترك از منابع كتابخانه هاي دانشگاهي و دانشكده اي دانلوددانلود

امانت بين كتابخانه ملي - كارت شناسايي معتبر /جريمه


استفاده از مانده بودجه پژوهشي سال مالي 1389جهت خريد از نمايشگاه دانلوددانلود

استفاده از مانده پژوهشي جهت خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب سال 1390


هماهنگ نمودن نظام توزيع كتابهاي چاپ شده در دانشگاه با كيفيت 35٪ تا 45٪دانلوددانلود


استفاده از امكانات تخصصي بنياد ايران شناسيدانلوددانلود

عضويت


همكاري واحدهاي دانشگاهي جهت اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاميدانلوددانلود

همكاري واحدها براي چاپ كتاب


تفكيك وظايف سياستگذاري و اجرايي در امور انتشارات دانلوددانلود

امور مربوط دفتر گسترش توليد علم / سازمان چاپ و انتشارات


ارتباط و همكاري با سازمانهايي مثل مركز خدمات اطلاع رساني جهاد كشاورزيدانلوددانلود

تاييد معاونت پژوهشي


توليد علم با جهت گيري افزايش كيفيت و كميتدانلوددانلود


اخذ شابك / فيپا از سازمان چاپ و انتشاراتدانلوددانلود

شابك و فيپا جديد


توزيع كتاب هاي چاپ شده در واحد دانلوددانلود

ارسال يك كتاب به صورت رايگان


تفكيك وظايف معاونت پژوهشي / سازمان چاپ/شوراي عالي چاپ و انتشاردانلوددانلود


شرح وظايف شوراي انتشارات مناطقدانلوددانلود


استفاده از سايت مالي سازمان دات كامدانلوددانلود


استفاده از آرم استاندارد دانشگاه دانلوددانلود


حق الزحمه جلسات با 5٪ مالياتدانلوددانلود


اطلاعات مربوط به نماينده واحد براي كتابخانه ديجيتالدانلوددانلود


استفاده از منابع كتابخانه پزشكي و غير پزشكيدانلوددانلود


كتابانه ديجيتال و معرفي سايت هاي خارجي (اشپرينگر و ...)دانلوددانلود


راه اندازي سرويس جديد كتابخانه ديجيتال دانلوددانلود


پيرو بخشنامه كتابخانه ديجيتال (رفع مشكلات)دانلوددانلود


انتشار كتب بين المللي دانلوددانلود

چاپ كتاب با ناشران خارجي


چاپ هفتم كتاب اصول و مباني مديريت تاليف آقاي دكتر جاسبي دانلوددانلود

عرضه افست- كپي و .... برخورد قانوني


خريد از نمايشگاه بين المللي كتاب مرجع و غيرمرجعدانلوددانلود

حذف مكاتبات مختلف


نحوه تخصيص اعتبار بودجه پژوهشيدانلوددانلود

5٪ شهريه


فرمت و قطع كتاب براي چاپ دانلوددانلود

ارسال به سازمان چاپ و انتشارات


هزينه مربوط به آماده سازي از جمله تايپ و ويراستاري دانلوددانلود

مجله و كتاب


Copyright 2011 © Islamic Azad University. | All Rights Reserved.